Formulari LOPD/RGPD

CONDICIONS GENERALS

 Scientific translator

Les presents Condicions Generals regeixen l'ús d'aquest lloc web. L'accés a aquest lloc web o el seu contingut comporta l'acceptació de les presents Condicions Generals.


LLOC WEB


1.- Titularitat


El titular d'aquest lloc web és Alistair Ian Spearing Ortiz (d'ara endavant, «AISO»).


2.- Privacitat


Conformement a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), així com el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), AISO us informa que les dades personals recollides a través d'aquest lloc web s'incorporaran a un fitxer sota la responsabilitat d'AISO. Les vostres dades s'utilitzaran exclusivament per a l'operació comercial corresponent. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant el formulari posat a disposició en aquesta pàgina.


3.- Propietat intel·lectual


La titularitat de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut d'aquest lloc web correspon a AISO llevat que s'indiqui el contrari. AISO es reserva tots els seus drets sobre aquest lloc web. No s'interpretarà cap disposició de les presents Condicions Generals en el sentit que atorga a l'usuari el dret o una llicència per a utilitzar cap element de propietat intel·lectual pertanyent a AISO.


4.- Responsabilitat

AISO no accepta en cap cas la responsabilitat per qualsevol dany relacionat amb la pèrdua d'ús, dades o beneficis com a conseqüència de la visualització o l'ús de la informació disponible en aquest lloc web.

AISO emprèn mesures de seguretat raonables per a evitar la presència de virus en aquest lloc web. Tanmateix, l'usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són completament fiables i, per tant, que AISO no pot garantir que el lloc web estigui totalment lliure de virus o altres elements que puguin afectar els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari i/o els fitxers que continguin.


5.- Enllaços


Aquest lloc web pot contenir enllaços a llocs web propietat de terceres parts. AISO no exerceix cap control sobre el contingut, la política de privacitat o les pràctiques d'aquests llocs web i, per tant, no assumeix cap responsabilitat en aquest sentit. L'usuari reconeix i accepta que AISO no serà considerat directament o indirectament responsable, de qualsevol dany o pèrdua real o suposat provocat per l'ús o la dependència de qualsevol contingut, producte o servei disponible en aquests llocs webs o serveis o a través seu.


6.- Modificacions

AISO es reserva el dret a modificar o substituir les presents Condicions Generals en qualsevol moment i a la seva exclusiva discreció. En cas que un canvi sigui substancial, AISO s'esforçarà per a avisar els usuaris un mínim de trenta (30) dies abans de l'entrada en vigor de les noves disposicions. AISO decidirà a la seva exclusiva discreció si un canvi és substancial o no.


TRADUCCIÓ


7.- Pressupostos


​Els pressupostos emesos per AISO es consideraran no vinculants fins a la recepció de la comanda corresponent del client. En cas que es produeixi un retard significatiu entre l'enviament del pressupost i la confirmació del client, es podrà ajustar el termini de lliurament per a reflectir-ho. Els preus oferts tindran validesa durant 30 dies a partir de la data del pressupost.


8.- Honoraris


Els honoraris es calcularan a partir del nombre de paraules del text de partida.


Els honoraris es pagaran mitjançant PayPal o transferència bancària contra lliurament del text traduït. El termini de pagament serà de trenta (30) dies llevat que se n'hagi acordat un altre per escrit.

En cas de retard en el pagament, AISO podrà exigir interessos corresponents al període entre la data de venciment i la data de pagament al tipus de refinançament del Banc Central Europeu amb un increment de 3,5 punts percentuals.


9.- Confidencialitat


Excepte en aquells casos en els quals la llei obligui a revelar-la, AISO mantindrà la confidencialitat de tota informació no pública de la qual pugui tenir coneixement en el transcurs de l'operació comercial.

10.- Drets d'autor


AISO es reserva els drets de propietat intel·lectual sobre la traducció. El client rebrà una llicència d'ús del text traduït per a les finalitats corresponents.


LEGAL


11.- Divisibilitat


La invalidesa o ineficàcia de qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals no tindrà cap efecte sobre la validesa o eficàcia de la resta. Qualsevol clàusula invàlida o ineficaç es considerarà exclosa de les Condicions Generals en la mesura de la seva invalidesa o ineficàcia, i les Condicions Generals s'interpretaran i aplicaran com si no continguessin la clàusula en qüestió en la mesura de la seva invalidesa o ineficàcia.


12.- Exoneracions


A la seva exclusiva discreció, AISO pot decidir exonerar un client de complir alguna de les clàusules de les presents Condicions Generals en la mesura que ho permeti la llei. Les exoneracions seran vàlides únicament si es confereixen per escrit. L'exoneració de complir una determinada clàusula no tindrà cap efecte sobre l'aplicabilitat de la resta.


13.- Versions lingüístiques


Les Condicions Generals es presenten en llengües diferents de l'anglès únicament per a la comoditat de l'usuari. En cas que hi hagi alguna discrepància entre el text en anglès i les altres versions lingüístiques de les presents Condicions Generals, prevaldrà el text en anglès.


14.- Llei aplicable i jurisdicció


L'ús d'aquest lloc web i qualsevol operació comercial entre AISO i l'usuari es regiran per la llei espanyola.


AISO i l'usuari renuncien expressament a les seves respectives jurisdiccions i se sotmeten als jutjats i tribunals de Sabadell (Espanya), excepte en aquells casos en els quals els jutjats i tribunals del domicili de l'usuari siguin competents segons la llei internacional.